Αστικό Δίκαιο

Το Αστικό Δίκαιο ρυθμίζει όλες τις σχέσεις της ιδιωτικής ζωής,  των ιδιωτικών συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα μέσα σε ένα κράτος, τα δικαιώματα, καθώς και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτές τις διαφορές μεταξύ πολιτών. Το Αστικό Δίκαιο καλύπτει ένα τεράστιο πεδίο ζητημάτων και διαιρείται σε περαιτέρω υποκατηγορίες - τομείς μεταξύ των οποίων  εξειδικευμένα το δικηγορικό γραφείο και οι δικηγόροι του παρέχουν υπηρεσίες στους εντολείς μας με απαιτήσεις με ενδεικτικά θέματα σε όλο το φάσμα των κατωτέρω τομέων όπως για το:


Οικογενειακό Δίκαιο
Διαζύγιο - Διατροφή - Επιμέλεια παιδιών - Ρύθμιση περιουσιακών σχέσεων συζύγων μετά το διαζύγιο κτλ.
 
Κληρονομικό Δίκαιο
Αποδοχή κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής, αποποίηση, κληρονομητήριο, δήλωση φόρου κληρονομίας, παροχή συμβουλών για θέματα διαθηκών- κληρονομιών, ειδικά ζητήματα κληρονομικής διαδοχής, καταπιστεύματα, κληροδοσίες – Αγωγές προσβολής νόμιμης μοίρας, διαθηκών, Αγωγές περί κλήρου κτλ.
 
Εμπράγματο Δίκαιο
Πωλήσεις και αγορές ακινήτων - Έλεγχος τίτλων.
Πάσης φύσεως συμβουλές για επενδύσεις.
Άρση προσημειώσεων-υποθηκών.
Εργολαβικά – συστάσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας.
Αγωγές προσβολής ή διατάραξης της νομής.
Διεκδικητικές αγωγές.
Αιτήσεις για διόρθωση εγγραφών του Κτηματολογίου.
Ασφαλιστικά μέτρα νομής.
Αγωγές διανομής.
 
Ενοχικό δίκαιο
Μισθώσεις κατοικίας και επαγγελματικές μισθώσεις.
Αγωγές ή διαταγές για την απόδοση χρήσης μισθίου.
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά-προστασία δανειοληπτών.
Αγωγές αποζημίωση  ιατρικής ευθύνης.
Αγωγές αποζημίωσης από αυτοκινητικά ατυχήματα.
Σύνταξη κάθε είδους συμβάσεων.
Κάθε είδους αγωγές για αξιώσεις από ενδοσυμβατική ευθύνη (εντολή, σύμβαση έργου, δάνειο κτλ.).
Αγωγές διάρρηξης καταδολιευτικών δικαιοπραξιών.
Αγωγές ανάκλησης δωρεάς κτλ.

Εργατικό Δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο

Ασφαλιστικό Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

Διοικητικό Δίκαιο

Τραπεζικό Δίκαιο

Διαμεσολάγηση

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

 


Επιμέρους Τομείς για Αστικό Δίκαιο

Ασφαλιστικά Μέτρα

Δείτε Περισσότερα

Αγοραπωλησίες Ακινήτων

Δείτε Περισσότερα

Εμπράγματο Δίκαιο

Στο Εμπράγματο Δίκαιο που ρυθμίζει τα απόλυτα δικαιώματα επί περιουσιακών θεμάτων, όπως κυριότητα, νομή, επικαρπία, δουλείες, ενέχυρο,...

Δείτε Περισσότερα