Ασφαλιστικό Δίκαιο

Στο Δίκαιο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων που ρυθμίζει την κοινωνική ασφάλιση που αποβλέπει στην προστασία των εργαζομένων, καθώς και των μελών των οικογενειών τους, όταν καταστούν ανίκανοι προς εργασία λόγω ασθένειας ή ατυχήματος ή αναπηρίας ή ηλικίας ή μητρότητας, έμπειροι εξειδικευμένοι συνεργάτες δικηγόροι αναλαμβάνουν και παρέχουν υπηρεσίες για:

  • Αιτήσεις για όλα τα Ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα.
  • Άσκηση Αγωγών και Προσφυγών Ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.
  • Άσκηση Προσφυγών και Ενστάσεων καθώς και Αιτήσεις Θεραπείας.
  • Ενώπιον των Ασφαλιστικών Οργανισμών,
  • Αγωγές μειώσεων συντάξεων κτλ.
  • την προληπτική νομική συμβουλευτική ως προς τις προοπτικές συνταξιοδότησης, καθώς την κατάθεση της αίτησης συνταξιοδότησης, την παρακολούθηση και εποπτεία της διαδικασίας έως και την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης από το ασφαλιστικό Ταμείο.
  • Έλεγχος για τον ορθό υπολογισμό της σύνταξης και σε περίπτωση σφάλματος εμπρόθεσμης άσκησης ένστασης.