Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμοί Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων.

Νομική υποστήριξη των Αναδόχων κατά την Εκτέλεση της Σύμβασης.

Επιδίωξη της είσπραξης των οφειλόμενων Αμοιβών των Αναδόχων.