Διοικητικό Δίκαιο

Το Διοικητικό Δίκαιο ρυθμίζει την οργάνωση και τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης ως φορείς άσκησης δημοσίας εξουσίας, καθώς και τις σχέσεις αυτών προς τους πολίτες και τα διοικητικά όργανα. Στο Διοικητικό Δίκαιο έμπειροι  εξειδικευμένοι συνεργάτες δικηγόροι αναλαμβάνουν και παρέχουν υπηρεσίες για:
 
 • Ενστάσεις, Αιτήσεις Θεραπείας, Προσφυγές, Αγωγές, Αιτήσεις Ακυρώσεως για διαφορές ουσίας αστικής ευθύνης Δημοσίου, παραλείψεων ή κατά αποφάσεων - πράξεων Υπουργείων, Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, Δήμων, Ασφαλιστικών Ταμείων, Σ.ΕΠ.Ε, Λιμενικών Αρχών, Τελωνείων, Πολεοδομίας και όλων των λοιπών Δημοσίων φορέων.
 • Ενστάσεις κατά πράξεων Δ.Ο.Υ , Α.Α.Δ.Ε ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, καθώς και προσφυγές στα Διοικητικά Δικαστήρια για όλα τα φορολογικά ζητήματα.
 • Ανακοπές κατά πράξεων κρατικών αρχών ατομικών ειδοποιήσεων, κατά εκθέσεων κατάσχεσης και προγραμμάτων πλειστηριασμών.
 • Προσφυγές και αγωγές εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
 • Απολογίες, Ενστάσεις και Προσφυγές για Πειθαρχικά Παραπτώματα Δημοσίων Υπαλλήλων.
 • Ενστάσεις και Προσφυγές για προαγωγές και αναθέσεις καθηκόντων Δημοσίων Υπαλλήλων.
 • Θέματα απαλλοτριώσεων.
 • Δημόσιες Συμβάσεις.
 • Διαγωνισμοί Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων.
 • Νομική υποστήριξη των Αναδόχων κατά την Εκτέλεση Δημόσιας Σύμβασης.
 • Επιδίωξη της είσπραξης των οφειλόμενων Αμοιβών των Αναδόχων.