Εμπορικό Δίκαιο

Το Εμπορικό Δίκαιο ρυθμίζει τους κανόνες του δικαίου σχετικά με τις εμπορικές πράξεις και τους εμπόρους. Στο Εμπορικό Δίκαιο έμπειροι εξειδικευμένοι συνεργάτες δικηγόροι αναλαμβάνουν και παρέχουν υπηρεσίες για:
 
  • Σύσταση ατομικών, ΟΕ, ΕΕ και Εταιριών κεφαλαίων Αλλοδαπών και Ελληνικών.
  • Διαπραγμάτευση, σύνταξη και σύνταξη Εμπορικών Συμβάσεων.
  • Διαπραγμάτευση, σύνταξη και σύναψη Εμπορικών Μισθώσεων.
  • Κατοχύρωση και προστασία Εμπορικών Σημάτων και Ευρεσιτεχνιών.
  • Έκδοση διαταγών πληρωμής με βάση πιστωτικούς τίτλους επιταγές, συναλλαγματικές, τιμολόγια κτλ.
  • Σύνταξη ανακοπών και αιτήσεων αναστολής.
  • Παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα αξιόγραφων, βιομηχανικής ιδιοκτησίας και πνευματικής ιδιοκτησίας, συμβάσεις διανομής, franchising, leasing, συμβάσεις εκμετάλλευσης κ.τλ.
  • Λύση και εκκαθάριση κάθε είδους εταιρίας.