Εμπράγματο Δίκαιο

Στο Εμπράγματο Δίκαιο που ρυθμίζει τα απόλυτα δικαιώματα επί περιουσιακών θεμάτων, όπως κυριότητα, νομή, επικαρπία, δουλείες, ενέχυρο,   έμπειροι και εξειδικευμένοι συνεργάτες μας Δικηγόροι  Αναλαμβάνουν και Παρέχουν υπηρεσίες  για:

 • Έλεγχος Τίτλων ακινήτων για τυχόν πάσης φύσεως βαρών.
 • Πωλήσεις και αγορές ακινήτων.
 • Έλεγχος νομιμότητας ακινήτου σε συνεργασία με τους μηχανικούς του Γραφείου μας (Υπηρεσίες Μηχανικού).
 • Άρση προσημειώσεων - υποθηκών,
 • Συστάσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας.
 • Πάσης φύσεως Συμβουλές για Επενδύσεις.
 • Αγωγές προσβολής ή διατάραξης της νομής.
 • Διεκδικητικές αγωγές.
 • Αιτήσεις - αγωγές για διόρθωση εγγραφών του Κτηματολογίου, αγνώστου ιδιοκτήτη κτλ.
 • Αιτήσεις - αγωγές για διόρθωση γεωμετρικών - χωρικών εγγραφών του Κτηματολογίου.
 • Ασφαλιστικά μέτρα νομής.
 • Αγωγές Διανομής ιδιοκτησιών εξ' αδιαιρέτου περιουσιακών στοιχείων.