Ενοχικό Δίκαιο

Στο Ενοχικό Δίκαιο που Ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις με βάση τις οποίες ένα πρόσωπο οφείλει μια παροχή σε ένα άλλο, έμπειροι και εξειδικευμένοι συνεργάτες μας Δικηγόροι αναλαμβάνουν και παρέχουν υπηρεσίες για:
 
  • Μισθώσεις κατοικίας και επαγγελματικές μισθώσεις.
  • Αγωγές ή διαταγές για την απόδοση χρήσης μισθίου (εξώσεις).
  • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - προστασία δανειοληπτών.
  • Αγωγές αποζημίωση ιατρικής ευθύνης.
  • Αγωγές αποζημίωσης σωματικών και ηθικών βλαβών, υλικών ζημιών από τροχαία και πάσης φύσεως άλλα ατυχήματα.
  • Σύνταξη κάθε είδους συμβάσεων, ιδιωτικών συμφωνητικών και εξωδίκων.
  • Αγωγές για αξιώσεις από ενδοσυμβατική ευθύνη (εντολή, σύμβαση έργου, δάνειο κτλ.).
  • Αγωγές διάρρηξης καταδολιευτικών δικαιοπραξιών.
  • Αγωγές ανάκλησης δωρεάς κτλ.