Διαθήκες

Διαθήκες: Πως συντάσσω έγκυρη διαθήκη;
Κάθε πρόσωπο που έχει σώες τις φρένες του και που έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του δύναται νόμιμα να διαθέτει με τη διαθήκη του, ολόκληρη ή οποιοδήποτε μέρος της περιουσίας του. Η Διαθήκη γίνεται μόνον με έγγραφο με το οποίο κάθε πρόσωπο αυτοβούλως ορίζει τους κληρονόμους του, καθώς επίσης δύναται να ρυθμίσει ορισμένες σχέσεις οικογενειακού δικαίου. Ο νόμος απαιτεί έγγραφο τύπο για τη σύνταξη της διαθήκης, ο οποίος αν δεν τηρηθεί η διαθήκη είναι άκυρη. Συντάσσεται αυτοπροσώπως και ανακαλείται ελεύθερα. Οι τύποι σύνταξης διαθήκης είναι η ιδιόγραφη, η δημόσια και η μυστική, καθώς και τύποι έκτακτων διαθηκών που υπό προϋποθέσεις συντάσσονται σε πλοίο ή σε εκστρατεία ή σε περίπτωση αποκλεισμού. 

Η ιδιόγραφη διαθήκη είναι η πιο απλή μορφή διαθήκης. Συντάσσεται ιδιοχείρως από τον διαθέτη, αναγράφεται ημέρα της εβδομάδας, ημερομηνία, μήνας και έτος και υπογράφεται από τον ίδιο. Η διαθήκη αυτή μπορεί να φυλαχθεί οπουδήποτε ή να κατατεθεί προς φύλαξη σε συμβολαιογράφο. Τροποποιείται ανά πάσα στιγμή που ο διαθέτης πιστεύει ότι η τελευταία του βούληση άλλαξε.
Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο, ιδιόγραφες διαθήκες να περιέχουν άκυρους όρους  και να μην μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη, επειδή ο διαθέτης κατά τη σύνταξή της  δεν συμβουλεύτηκε ειδικό δικηγόρο, με αποτέλεσμα, αντί να βάζει τα πράγματα σε τάξη με την τελευταία βούλησή του, να δημιουργεί προβλήματα.
Η δημόσια διαθήκη γίνεται  ενώπιον συμβολαιογράφου με ρητή δήλωση του διαθέτη παρουσία τριών μαρτύρων ή ενώπιον δύο συμβολαιογράφων  παρουσία ενός μάρτυρα. Οι μάρτυρες  δεν επιτρέπεται να είναι σύζυγος ή συγγενείς του διαθέτη  εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας. Η δημόσια διαθήκη δίνει την δυνατότητα  να συντάξουν διαθήκη και πρόσωπα που δεν μπορούν να γράψουν, ούτε να υπογράψουν, αποτρέπει τον κίνδυνο κλοπής από τρίτους ή απώλειας της διαθήκης, περιορίζει την πιθανότητα να ακυρωθεί η διαθήκη λόγω ασαφών διατυπώσεων και έχει την αποδεικτική δύναμη δημοσίου εγγράφου.
Η μυστική διαθήκη  υπογράφεται από τον διαθέτη  και στη συνέχεια  την παραδίδει ο ίδιος  σε συμβολαιογράφο, μπροστά σε τρεις μάρτυρες ή μπροστά σε δεύτερο συμβολαιογράφο και ένα μάρτυρα, με τη δήλωση του ότι περιέχει την τελευταία του βούληση.
Με τη διαθήκη του ο διαθέτης προσδιορίζει ακριβώς πως μετά τον θάνατό του επιθυμεί να διανεμηθεί η κληρονομιαίας περιουσία του.
Εάν δεν κάνετε διαθήκη, μετά το θάνατό σας  τα περιουσιακά́ σας στοιχεία θα διανεμηθούν όπως ορίζει ο νόμος  της εξ αδιαθέτου διαδοχής και δεν θα λάβουν υπόψη τους τις δικές σας επιθυμίες.
Η  διαθήκης εξαλείφει τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν όταν δεν υπάρχουν αποδείξεις για την πραγματική  βούληση του αποθανόντος.
Σε περίπτωση της μη ύπαρξης διαθήκης, ο νόμος ορίζει κληρονόμους εξ αδιαθέτου κατά σειρά τους:
 
  1. Σύζυγος/τέκνα,
  2. Σύζυγος, γονείς και αδέλφια,
  3. Σύζυγος, παππούδες, τα τέκνα και τα εγγόνια τους,
  4. Σύζυγος και προπαππούδες,
  5. Σύζυγος
  6. Κράτος.
Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε μία διαθήκη και είναι ευνόητο ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι γι’ αυτό. Αξίζει να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να απευθυνθείτε σε ένα ειδικό δικηγόρο που μπορεί να σας βοηθήσει να εξασφαλίσετε ότι στη διαθήκη θα συμπεριληφθούν όλα όσα επιθυμείτε, ότι καταλαβαίνετε τις συνέπειες αυτών που γράψατε, και ότι η διαθήκη έχει γραφτεί με σωστό τρόπο για να είναι έγκυρη και προς όφελος των κληρονόμων.